Donderdag, 28 Oktober 2021 06:02
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Homologaties

Een gehomologeerd voertuig voldoet aan de gestelde technische en administratieve vereisten waardoor het op een verantwoorde manier aan het openbaar verkeer kan deelnemen.

Er gaat hierbij een bijzondere aandacht uit naar de aspecten veiligheid, milieu en open markt.

 • Veiligheid voor alle weggebruikers (de bestuurder, inzittende, voetgangers, …). Concreet houdt dit in dat o.m. remmen, veiligheidsgordels, banden, scherpe delen,in ieder geval moeten voldoen aan de technische vereisten.
 • Milieu omvat zowel de uitstoot van gevaarlijke gassen als het geluidsniveau.
 • Open markt baseert zich op duidelijke, universele eisen en regels voor iedereen binnen de EU.

Enkel een gehomologeerd voertuig kan worden ingeschreven. Het gelijkvormigheidsattest of individueel goedkeuringscertificaat toont aan dat het voertuig gehomologeerd is en dus kan ingeschreven worden.

 

Afhankelijk van de situatie zijn 3 grote principes van toepassing voor een voertuig te homologeren.

 • De aanvrager is een erkend fabrikant, die over een certificaat « eerste beoordeling » of een certificaat “overeenkomst van productie” (COP) beschikt met het toepasselijke toepassingsgebied. In deze situatie wordt de aanvraag via BEVASYS ingestuurd.
 • De aanvrager is een particulier of geen erkend fabrikant (zie hierboven) en wenst een voertuig (geen motorfiets categorie L) te laten goedkeuren. De aanvrager dient zich te wenden tot een station voor technische keuring, dat bevoegd is voor conformiteit.
 • Voor voertuigen van de categorie L (bv. motorfiets) richt u uw aanvraag tot de dienst homologaties (zie contact hieronder).

 

Soorten goedkeuringen:

 • Typegoedkeuring: de procedure waarbij de goedkeuringsinstantie certificeert dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet. Het typegoedkeuringscertificaat is het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel certificeert dat aan een type voertuig,

  • EG-typegoedkeuring: de procedure waarbij een lidstaat certificeert dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften van de richtlijn voldoet.systeem, onderdeel of technische eenheid goedkeuring is verleend;

  • Nationale typegoedkeuring: een in de Belgische wetgeving vastgestelde typegoedkeuringsprocedure waarvan de geldigheid tot het Belgische grondgebied is beperkt.

 • Individuele goedkeuring (nationaal): de procedure waarbij de goedkeuringsinstantie certificeert dat een bepaald, al dan niet uniek, voertuig aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet. Het individueel goedkeuringscertificaat (IGC) is het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel certificeert dat voor een bepaald voertuig goedkeuring is verleend.

 

De betrokken partijen:

 • De goedkeuringsinstantie: de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, is de bevoegde instantie voor alle aspecten van zowel de typegoedkeuring van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid als de individuele goedkeuring van een voertuig; voor de vergunningsprocedure, de afgifte en eventuele intrekking van goedkeuringscertificaten; om te fungeren als contactpunt voor de goedkeuringsinstanties van andere lidstaten; en om ervoor te zorgen dat de fabrikant aan zijn verplichtingen inzake de overeenstemming van productie voldoet.
 • De technische dienst: elke organisatie of instantie die door de bevoegde instantie is aangewezen om namens de goedkeurings-instantie als testlaboratorium tests of als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie de initiële beoordeling en andere tests of inspecties te verrichten. De goedkeuringsinstantie mag deze functies ook zelf vervullen.
 • De fabrikant: persoon of instantie die tegenover de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor alle aspecten van de goedkeurings- en vergunningsprocedure en die instaat voor de overeenstemming van de productie. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon of instantie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de constructie van het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid dat/die aan de goedkeuringsprocedure wordt onderworpen.
 • De vertegenwoordiger van de fabrikant: elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die door de fabrikant is aangewezen om hem bij de goedkeuringsinstantie te vertegenwoordigen en namens hem op te treden bij aangelegenheden die onder dit besluit vallen. Wanneer de term "fabrikant" wordt gebruikt, wordt daaronder de fabrikant of zijn vertegenwoordiger verstaan. De koetswerkbouwer in het meerfasenproces is eveneens fabrikant voor wat zijn deel van de voltooiing betreft.
 • De titularis: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!